Hợp đồng Giám sát

 • Hợp đồng giám sát của chúng tôi dành cho các công ty đã có IT nội bộ quản lý, xử lý sự cố ở cấp độ đơn giản cho người dùng cuối.
 • ITM có thể cung cấp giám sát & tư vấn chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau:
  • Cài đặt hệ thống và mạng
  • Bảo vệ
  • Ứng dụng chuyên nghiệp
  • Quy trình IT chung
  • Tài liệu
 • Với một đội ngũ chuyên gia quản trị viên hệ thống hỗ trợ bạn, bạn có sẵn các nguồn lực cần thiết mỗi khi có dự án cần được phát triển. Chúng tôi có kiến thức để tư vấn và hỗ trợ bất kỳ sự mở rộng hệ thống IT nào
error: Content is protected !!