Backup Windows System State / Active Directory

to Local, FTP/SFTP, and Public Cloud

Why Use Ahsay’s System State Backup

To avoid system crash, boot up failure, or corrupted Active Directory Service after updates, you can regularly perform Windows System State backup for your Windows AD Server with Ahsay’s client backup agent. A System State backup includes at least the following data, plus additional data, depending on the server roles that are installed:

  • Registry
  • COM+ Class Registration database
  • Boot files
  • Active Directory Certificate Services (AD CS) database
  • Active Directory database (Ntds.dit)
  • SYSVOL directory
  • Cluster service information
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) metadirectory
  • System files that are under Windows Resource Protection

Backup to multi-destinations

The bare metal image can be backed up to multiple local, network share, FTP/SFTP server, and public cloud destinations

Scheduling

Windows System backup can be scheduled to run anytime or on a recurring basis

Retention / Versioning

Older versions of Windows System backup can be kept in the backup destinations as long as you want through retention policy settings.

Point-in-time recovery

Office 365 data can be restored from any point in time that backup was made. Multiple versions of an item can be recovered through a single restore operation.

Easy Deployment

Just install AhsayOBM on the Windows machine that you intend to back up. After proper configuration, the entire Windows system will be backed up to the corresponding AhsayCBS backup server according to the defined backup schedule.

How It Works

Social hosted video URL is empty.

Source: Ahsay

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi cung cấp giá cả cạnh tranh và linh hoạt nhất để đáp ứng nhu cầu sao lưu của bạn. Cloud to cloud / local add-on module được tích hợp với AhsayOBM và AhsayACB mà không tính thêm phí.
Nếu bạn muốn bán phần mềm của chúng tôi, vui lòng liên hệ để có các lựa chọn.

Hỗ Trợ

Dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ Hà Nội (GMT + 7). Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo “Hotline”, “Email” và “Form”

error: Content is protected !!