SO SÁNH CHI TIẾT VỀ CÁC GÓI OFFICE 365 CHO DOANH NGHIỆP
Tên Cũ Office 365 Business Microsoft 365 Business Office 365 Business Premium Office 365 Business Essentials
Tên Mới Microsoft 365 Apps for Business Microsoft 365 Business Premium Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Basic
Số lượng người dùng tối đa 300
Ứng dụng Office tích hợp Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access (chỉ PC) Không tích hợp
Dịch vụ tích hợp OneDrive OneDrive, Exchange, SharePoint, Skype for Business, Microsoft Teams
Intune, Defender, Azue Information protection, Window Virtual Destop, Conditional Access
Dung lượng lưu trữ email Không tích hợp 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
Gói chuyển đổi trực tuyến 1 Không

OneDrive

1TB

Cài đặt Office Trên tối đa 5 PCs/Macs + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh cho mỗi người dùng Trên tối đa 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh
Tổ chức các cuộc họp hội nghị video HD

250 người dùng

Sử dụng Microsoft Team

KHÔNG

Apps and services included

OneDrive

SharePoint

Exchange

Microsoft Team

Outlook

World

Excel

PowerPoint

Access (PC only)

Publisher (PC only)

error: Content is protected !!